Kako naš oddelek vidijo sodelavci?

Postavitev internega projekta spremljanja kakovosti internih storitev

Izziv

Naročnik je v preteklosti že meril kakovost internih storitev in je želel s ponovno uvedbo merjenja projekt postaviti na učinkovitejše temelje. Želel je spremljati, kakšna so pričakovanja sodelavcev glede kakovosti delovanja internih služb ter zadovoljstvo z njimi. S tem bi vodje služb pridobili koristne informacije za izboljšave podpornih procesov.

Rešitev

S projektno skupino naročnika smo postavili nova izhodišča. Projekt ni več predstavljal le spremljanja zadovoljstva z internimi procesi, ampak je vnašal novo filozofijo »notranjega trga« in »transparentne organizacije«, s ciljem prispevati k poslovni odličnosti in uspešnosti podjetja.

Uvedli smo nov pristop, ki je prešel iz pisnega skupinskega v spletno individualno ocenjevanje. Revidirali smo vsebino vprašalnika ter opredelili vse izvedbene/tehnične parametre projekta. Po koordinaciji programiranja in testiranja vprašalnika ter vključitvi v spodbujanje sodelovanja smo analizirali zbrane podatke in pripravili poročila.

Rezultati

S predstavniki služb, ki so bili ocenjeni slabše, smo izvedli delavnice, na katerih smo pripravili akcijske načrte. Prav tako smo projekt ter izsledke predstavili na interni konferenci ter na konferenci o kakovosti.

Sedaj naročnik izvaja projekt z vsakim merjenjem bolj samostojno. Vodje služb dobijo informacije, kako jih vidijo v drugih oddelkih in kaj morajo spremeniti. Rezultati se izboljšujejo. Vsi v podjetju se v večji meri zavedajo pomena kakovosti internih storitev za zadovoljstvo in zvestobo končnih kupcev ter uspešnost in poslovno odličnost podjetja. Projekt je tudi povečal medsebojno povezanost služb in funkcij v podjetju.

Sogovorniki v podjetju

Tržne raziskave, služba za kakovost, kadrovska služba.